Een van de doelstellingen van de stichting Historische Verzameling KMA (HV KMA) is het ontsluiten van het cultuurhistorisch erfgoed in relatie tot het Kasteel van Breda en zijn vroegere en hedendaagse bewoners. In dat kader brengt de HV KMA een aantal publicaties uit in de reeks Kilacadmonpapers. Deze publicaties zijn tegen een geringe vergoeding te verkrijgen in onze expositieruimte in het Koningin Wilhelmina Paviljoen, iedere dinsdag geopend van 11.00 tot 16.00 uur. De opbrengst daarvan komt ten goede van de financiële middelen van de stichting. De genoemde prijzen gelden wanneer afgehaald. De boekwerken kunnen ook besteld worden via het contactformulier op deze website, onder vermelding van naam en adresgegevens. Bij verzending wordt een extra bedrag van €5,60 gerekend voor administratie- en verzendkosten.

 

carthografie700.jpgNr 1 Landmeten en cartografie op de Koninklijke Militaire Academie.

Ing. Frits Irrgang, 2004, 98 pagina's.

Afhaalprijs: € 3.

Topografische informatiedragers in de vorm van landkaarten zijn van oudsher van essentieel belang geweest voor de krijgskunde. Niet voor niets waren in het verleden landmeten en topografisch tekenen hoofdvakken in de officiersopleidingen die vanaf 1828 werden verzorgd aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. De KMA-bibliotheek beschikt over een collectie historische kaarten en kaarten die zijn ontwikkeld ten behoeve van het onderwijs. In dit boekwerk beschrijft de auteur de ontwikkelingen binnen het vakgebied militaire topografie en het onderwijs op dit gebied op de KMA in de 19e eeuw. Het boekwerk heeft een uitgebreide literatuurlijst en veel annotaties, waardoor het een echt naslagwerk is voor de geïnteresseerde lezer.

 

 Nassaus-op-linnen700.jpgNr 2 Nassaus  op Linnen

Drs. J.J. de Graaf, 2004, 45 pagina’s.
Afhaalprijs: € 3.
Overzicht van de olieverfportretten van belangrijke Nassaus die de officiële ontvangstruimte van het Kasteel van Breda sieren. Dit betreft Willem van Oranje en zijn zoons, Maurits en Frederik Hendrik, en alle staatshoofden van het Koninkrijk vanaf 1813. Van de afgebeelde Nassaus is een uitgebreide beschrijving van hun levensloop opgenomen. Verder zijn van ieder schilderij korte biografieën van de schilders opgenomen.

Sierende-elementen700.jpgNr 3 Sierende elementen van een Garnizoensstad

Adriaan van Beek, mei 2009, 76 pagina's.

Afhaalprijs: € 3.

Overzicht van ornamenten, beeldhouwwerken, gedenkstenen en andere bouwkundige sculpturen aanwezig in de militaire bouwwerken en buitenruimtes elders in de stad Breda welke herinneren aan de stad als garnizoensstad. Dit betreft het Kasteel van Breda waar sinds 1828 de Koninklijke Militaire Academie is gevestigd, de Seeligkazerne die in 2018 door defensie is afgestoten en de Trip van Zoudtlandtkazerne. In totaal zijn 29 sierende elementen in beeld gebracht met behulp van illustraties en een beschrijving van de kenmerken en achtergronden met daarbij relevante literatuurverwijzingen.

Nr 4 De Cadetten van 1953 en de Watersnood

Roeland Marijnissen, Loek de Vries, e.a., 2011, 125 pagina’s.

Afhaalprijs: € 7,50.

De auteurs beschrijven op basis van een uitgebreid bronnenonderzoek de inzet van de cadetten die op het moment van de watersnoodramp van 1 februari 1953 als een van de eerste groepen militairen werden ingezet bij de hulpverlening in West-Brabant en Zeeland. Het boek bevat tal van citaten van direct betrokkenen en originele rapportages uit de eerste dagen na de ramp. Het geïllustreerde paper is rijkelijk voorzien van annotaties en bevat een uitgebreide literatuurlijst. Het document vult een hiaat in de historische vastlegging van de hulpverlening door de cadetten van de KMA.

Nr 5 Officieren zetten Nederland op de Kaart

Ing. Frits Irrgang, 2012, 75 pagina’s.

Afhaalprijs € 7,50.

Dit paper is een aanvullingen en een vervolg op Kilacadmonpaper nr. 1 Landmeten en cartografie op de Koninklijke Militaire Academie. Het plaatst de ontwikkeling in de cartografie in Nederland in een breder kader door een groot aantal geschiedkundige feiten bij elkaar te brengen. Het is vooral interessant voor de meer ingevoerde lezer, maar het boekje geeft ook voor de leek een aardige kijk op de manier waarop vroeger met eenvoudige middelen kaarten tot stand kwamen. Het paper is voor zien van de nodige annotaties en een literatuurlijst.

Nr 6 De Heerlijke Watermolens van Breda
J.G. Brinkhof, co-auteurs A.H. Meesters, K.A.H. Leenders, 2016, 206 pagina’s,
ISBN 978 90 8892 0646.
Afhaalprijs: € 10,00.
Het uitgebreide paper behandelt de waterwerken in en rondom de stad Breda in de 16e, 17e en 18e eeuw. Tussen 1500 en 1828 stonden in en rond Breda vier molens die werden aangedreven door de het (getijde)water. Hoe werkte dat en wat is er nog van te zien? Behalve een historische overzicht van de vier historische molens, start het boek met een toelichting op de werkingsprincipes van diverse type molens die worden aangedreven door het water. Het boek geeft niet alleen inzicht in de technische aspecten van deze molens, maar behandelt ook de plaats die deze molens innamen in het dagelijks leven en de economische ontwikkelingen van de stad Breda. Het rijkelijk geïllustreerde boek bevat uitgebreide annotaties, een gedetailleerde literatuurlijst en toelichtende registers en overzichten.
Familie van BrechtNr 7 Het Huis van Brecht, de familie van Brecht in de 13e t/m de 17e eeuw

J.G. Brinkhof, 2018, 170 pagina’s.
ISBN 978 90 8892 0752.

Afhaalprijs: € 7,50.

Dit paper is de weerslag van de (genealogische) studie naar de invloedrijke Brabantse familie Van Brecht. In 1260 werd de stamvader Gilles van Brecht geboren als bastaard van de hertog van Brabant. Zijn afstammelingen hebben een belangrijke rol gehad in het hertogdom Brabant en hebben bijna twee eeuwen lang het in Brede bekende Huis van Brecht, tegenwoordig onderdeel van de Koninklijke Militaire Academie, bewoond. Dit paper is meer dan een genealogische studie, doordat het de familiegeschiedenis ook in een breder historisch perspectief plaats. Net als de vorige uitgave van de hand van de auteur bevat ook dit paper een uitgebreide literatuurlijst en de nodige annotaties en verklarende lijsten.

 

Kilacadmon paper 9Nr 9 Hugo Charles Gustav baron van Lawick in twee delen
B. van de Calseijde en J.L. Voetelink, 2022

Deel 1, 135 pagina's, ISBN 9789499124185
Deel 2, 181 pagina's, ISBN 9789493124233

Afhaalprijs voor beide delen € 15,00.

Dit paper in twee delen geeft een blik op het leven van luitenant-generaal der cavalerie baron van Lawick op basis van het uitgebreide persoonlijke archief dat zijn familie ter beschikking heeft gesteld aan de stichting Historische Verzameling KMA. Van Lawick was gouverneur van de KMA toen de Tweede Wereld Oorlog uitbrak. Hij werd met een deel van zijn staf en cadetten door de Duitse bezetter afgevoerd in krijgsgevangenschap, omdat zij weigerden de zogeheten erewoordverklaring te ondertekenen.
Deel 1, Trouw aan zijn woord. Hierin worden Hugo van Lawicks jeugdjaren beschreven, zijn militaire loopbaan en privéleven tot aan WO I. Verder komen aan bod zijn gouverneurschap en Breda in de meidagen van 1940 en vervolgens zijn krijgsgevangenschap aan de hand van zijn foto(dag)boek en agenda's. Een aparte hoofdstuk is gewijd aan de erewoordverklaring en zijn stellingname daarover. Ook wordt beschreven hoe het hem vanaf zijn pensionering vergaat. Afgesloten wordt met een beschouwing over zijn levensloop.
Deel 2, De baron in beeld. De nadruk ligt hier op de gebeurtenissen met beeldmateriaal uit de familiegeschiedenis en militaire carrière van Hugo van Lawick. Daarbij wordt de krijgsgevangen post met fragmenten van door hem geschreven brieven nader bekeken.

Panorama_Huisvan_brecht.jpgNr 10 Het huis van Brecht in twee delen

Het "Huis van Brecht" is niet alleen één van de oudste, nog bestaande woonhuizen van Breda, maar vormt door haar rijke bouwgeschiedenis en de bijzondere constructies een monument van bovenlokaal belang. Ondanks grove aantastingen in het verleden - niet in de laatste plaats door het verwijderen van vrijwel alle aan de woonhuisperiode herinnerende onderdelen - zijn er op dit moment nog voldoende (bouw)historische elementen in het gebouw aanwezig, die een redelijk betrouwbaar beeld van de oorspronkelijke toestand van het huis opleveren (Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek, J.F. Dröge, Leiden, 1992).       In vervolg op Het Huis van Brecht, de familie van Brecht in de 13e t/m de 17e eeuw (Kilacadmonpaper nr 7) wordt in deze studie alle bekende en onbekende informatie over de bouw(geschiedenis van het Huis van Brecht tussen 1300 en 2000.

 ISBN 978949312440

Afhaalprijs voor beide delen € 15,-

Het Blokhuis en de Egmondgalerij van de Koninklijke Militaire Academie
Dr. Jan Schulten, 2009, Van Ierland Breda, 80 pagina's.
ISBN 978 90 78071-74-7.
Afhaalprijs: € 7,50.
Speciale uitgave over de geschiedenis van het Kasteel van Breda en zijn (vroegere) bewoners. Niet alleen het Blokhuis en de Egmondgalerij komen in dit boek van historicus Jan Schulten aan bod, maar ook de ander historische gebouwen krijgen de nodige aandacht. Het boekwerkje is verfraaid met veel foto's, tekeningen en verklarende plattegronden. 

Van HBS en gebouw K naar Koningin Wilhelmina Paviljoen
Paul Hager, 2008, Van Ierland Breda, 40 pagina's.
ISBN 978 90 78071 36 5.
Afhaalprijs: € 7,50.
De geschiedenis van een markant gebouw, ontworpen door Bredase stadsarchitect Cuypers in 1867. Aanvankelijk bestemd voor de Hogere Burger School een vernieuwende instelling voor middelbaar onderwijs opgericht door de Nederlandse staatsman Thorbecke. Sinds 1902 in gebruik genomen door de Koninklijke Militaire Academie als lesgebouw. Het boekwerk geeft een overzicht van de bewoners en functionaliteiten van dit gebouw en de bouwkundige en architectonische aspecten.

De rubber- en kunststofindustrie vanaf 1820 tot 1970De rubber- en kunststofindustrie vanaf 1820 tot 1979 en de militaire toepassingen daarvan
Ing. Frits Irrgang, 2016, 135 pagina's.

Afhaalprijs € 7,50.
Het militair gebruik van kunststof en rubber was van invloed op het verloop van twee wereldoorlogen. Bijvoorbeeld de rubberen rupsbanden van de eerste Engelse tanks in 1917 en de kunststof isolatie van de eerste Engelse radarapparatuur in 1938. De auteur, voormalig vrijwilliger bij de bibliotheek van de Nederlandse Defensie Academie, is in zijn professionele loopbaan lange tijd werkzaam geweest in de kunststofindustrie. Vandaar zijn belangstelling voor dit onderwerp. Hij geeft tal van voorbeelden van de toepassing van kunststof in het krijgsbedrijf. Ook diverse in Nederland gevestigde kunststofverwerkende bedrijven komen aan de orde. Het boekwerk is voorzien van de nodige illustraties en bevat een gedetailleerde literatuurverwijzing.